ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Настоящата Политика за поверителност във връзка с личните данни (наричана още „Политиката“) има за цел да Ви информира относно начина, целите, основанията, срока и условията, при които СПЕКТА АУТО ЕООД („ние“, „нас“, „наши“) събира и обработва лични данни на посетители и клиенти на онлайн магазин https://shopauto.bg.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обърнете внимание, че съгласно законодателството, в това число Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, в сила от 25 май 2018 година („Регламент“), „лични данни“ (наричани в настоящата Политика още „данни“ или „Вашите данни“) означава всяка информация или набор от информация, чрез която, пряко или непряко, Вашата самоличност може да бъде установена, по-специално чрез използването на идентификатор, например име, идентификационен номер, имейл адрес, телефонен номер, данни за местонахождение и т.н., или чрез един или повече специфични за Вашата физическа, икономическа, културна или социална идентичност признаци.

Администратор на Вашите данни е СПЕКТА АУТО ЕООД, ЕИК 102226052, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул „Индустриална“ 19. Данни за контакт и начините за връзка с нас са посочени в края на Политиката. 

КАКВИ ВИДОВЕ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ?

Когато се обръщате към нас чрез интернет страницата ни https://shopauto.bg ние може да получим директно от Вас или да помолим да ни предоставите определена информация за себе си. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да Ви предоставим информация за предлаганите от нас стоки, нито да сключим с Вас и изпълним договор за покупко-продажба.  

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

1. За целите на управление на потребителски профил и за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на стоки:

-  имена;

-  дата на раждане;

-  адрес;

-  имейл адрес;

-  телефонен номер;

-  данни за IBAN на сметка, данни от кредитна/дебитна карта.

 

2. За целите на обслужване на клиенти:

-  имена;

-  имейл адрес;

-  телефонен номер;

-  аудиозапис на разговори с отдела на обслужване на клиенти.

3. За целите на управление на трафика на страницата на интернет магазина и осигуряване на сигурността на комуникационните системи:

-  IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;

-  информация за браузъра и операционната система, която ползвате;

-  информация за достъпа и престоя Ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;

-  друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система.

За да улесним използването на онлайн магазина, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт. За да се запознаете с конкретните типове бисквитки, които сайтът https://shopauto.bg използва, както и възможностите за тяхното управление, моля да прочетете нашата Политика за бисквитки.

4. За маркетингови дейности:

-  имена;

-  имейл адрес;

-  телефонен номер;

-  данни за Вашия профил в социални мрежи.

Лични данни за маркетингови дейности като изпращане на информационен бюлетин, промоционални предложения или участие в игри или анкети, свързани с предоставяните чрез интернет магазина стоки и услуги се обработват единствено на основание предоставено от Вас съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки момент като изпратите формуляра за оттегляне на съгласие, наличен на интернет страницата на магазина.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

За да може да обработва Вашите данни, Дружеството се позовава на различни правни основания, включително:

-  за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на стоки, или свързаните с него услуги, които Ви предоставяме;

-  за изпълнение на наши нормативни задължения,  например задължения, предвидени в данъчното законодателство или необходимостта да предоставяме информация на административни или съдебни органи;

-  наш легитимен интерес, включително за осигуряване защитата на нашите мрежи и информация, за да установим, упражним правата си по, или да се защитим от правни искове;

-  Вашето изрично съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона), например за ползване на някои видове „бисквитки“ или за изпращане на информационен бюлетин или промоционални предложения, анкети за оценка на предоставените от нас услуги и др.  Ако Дружеството се позовава на Вашето съгласие като правно основание да обработва Вашите данни, Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки момент.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

При осъществяване на нашата дейност се налага да споделяме Вашите данни с някои от следните категории лица:

-  Регулаторни, държавни и съдебни органи

Ние може да разкриваме и предоставяме Ваши данни на компетентните държавни органи по предвидения в закона ред и в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.  Ние може да разкриваме и предоставяме Ваши данни на компетентните държавни органи и в случаите, в които участваме в производства, образувани по повод подадена от Вас жалба или иск.

-  Доставчици на услуги

Категорията Ваши данни се определя съобразно необходимостта и характера на възложената услуга – напр. банки и други доставчици на платежни услуги, с които уреждаме плащания, одитори и адвокати; доставчици на услуги като изграждане и поддръжка на ERP или IT системи, хостинг услуги.

-  Бизнес партньори и подизпълнители

Дружеството може да предостави Вашите имена, адрес, телефон и e-mail адрес за контакт на трети лица, наши доставчици или клиенти, с помощта на които изпълняваме сключения с Вас договор, например на куриер във връзка с доставка на закупените от Вас стоки.

Дружеството ще предоставя Вашите данни на други лица, ако това стане необходимо за постигане на целите на тяхното обработване след уведомяването Ви и получаване на съгласие, когато е приложимо.

Във всички случаи ние сключваме писмени договори с нашите доставчици на услуги и бизнес партньори, като изискваме от тях да гарантират защитата на Вашите лични данни.

Моля да имате предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други страници и социални мрежи, които ние не контролираме и не носим отговорност за начина на обработване на лични данни. Препоръчително да се запознаете с политиките и информацията за поверителност на всяка интернет страница, която посещавате. Настоящата Политика се отнася единствено до данните, които ние събираме чрез своята интернет страница или по друг начин.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не възнамеряваме да предоставяме Вашите данни на лица или организации, извън територията на Европейския съюз. Ако това се наложи в изключителни случаи, ще Ви уведомим предварително и ще вземем необходимите мерки за защита.

КОЛКО ВРЕМЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние обработваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани или до изтичане на законово определен срок.

Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша лична информация след приключване на договора. Съобразно утвърдената вътрешна политика, сроковете за съхранение на някои от категориите данни са:

-  5 години от изпълнение на договора -  до изтичане на нормативно установени преклузивни или давностни срокове за предявяване на претенции;

-  10 години за счетоводни данни;

-  до 3 месеца за аудиозаписи;

-  до 3 месеца за трафични данни.

Независимо от горните срокове, ние няма да изтрием данни ако те са необходими за целите на висящо административно или съдебно производство или в процес на уреждане на рекламация.  

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

За да защитим Вашите данни, сме е взели и ще продължи да вземаме необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита на лични данни и сигурност на данните, като в това число ще изискваме от своите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита на  личните данни и сигурността на Вашите данни. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, сме внедрили технически и организационни мерки, за да не допускаме и предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване на Вашите данни.

АВТОМАТИЗИРАНИ АЛГОРИТМИ И ПРОФИЛИРАНЕ

Ние не използваме програми за автоматизирано обработване на личните Ви данни и взимане на решения, включително за профилирането Ви.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ОТ НАС ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (EU 2016/679) Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, като следва да имате предвид че някои от тези права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания на обработване на личните Ви данни, а част от Вашите права търпят известни ограничения или изключения.

В съответствие с приложимо законодателство и при предпоставките, определени в него, Вие имате право:

-  на достъп до Вашите данни;

Вие имате право да поискате информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели, на кого предоставяме Вашите данни и др. Въз основа на Ваше писмено искане ще ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни, които обработваме. Запазваме правото си да изискаме заплащане на такса за предоставяне на допълнителни копия в случай на прекомерна повтаряемост на подаваните искания.  

-  да поискате коригиране на неточности в личните Ви данни;

Ние се задължаваме да коригираме или допълним неточни данни при получаване на съответното искане от Вас. Бихме искали да Ви напомним, че е Ваша отговорност да осигурите, доколкото Ви е известно, точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте.

-  да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни;

Вие имате право да изискате да ограничим обработването във всеки от изброените случаи: ако оспорвате точността на Вашите данни; ако обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, вместо това изискате ограничаване на обработването им; ако ние не се нуждаем повече от данните, но Вие ги изисквате за установявате, упражняване или защита на правни претенции; или ако сте възразили срещу обработване на данни въз основа на легитимен интерес.

-  да поискате изтриване на личните Ви данни;

Имате право да поискате изтриване на Вашите данни: когато те повече не са необходими за целите, за които са били събрани, когато сте оттеглили съгласието си за обработване и няма друго правно основание за обработването или когато възразите срещу обработване основано на легитимен интерес и този интерес няма преимущество пред Вашите права. Въпреки Вашето искане за изтриване, ние имаме право да продължим да обработваме Вашите лични данни, за да спазим наши нормативно установени задължения или когато обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

-  да възразите срещу всяко обработване на личните ви данни, което не се основава на легитимни интереси на Дружеството.

В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.

-  на преносимост на личните Ви данни;

Може да упражните правото на преносимост само в случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и когато обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие или въз основа на договор, по който сте страна. Следва да имате предвид, че упражняване на правото на преносимост не води до заличаване на Вашите данни. При посочените предпоставки, Вие имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате данните Ви да бъдат прехвърлени към друг администратор, в случай че това е технически осъществимо.

-  в случаите, в които обработваме Ваши данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време;

В случай, че оттеглите Вашето съгласие, това няма да засяга законосъобразното обработване на данните преди оттеглянето.

-  да подадете жалба до компетентен надзорен орган, в случай че правата ви са нарушени или да сезирате съда ако сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

Ако считате, че не обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимата нормативна уредба, молим да се свършете с нас за изясняване на въпроса. Независимо от това, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да потърсите защита на Вашите права по съдебен ред.

 

ИМАТЕ ВЪПРОСИ ИЛИ ИСКАТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА?

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към Администратора на 

Адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Индустриална“ 19

Телефон:

E-mail: office@shopauto.bg

Вашето искане или жалба може да изпратите в електронна или писмена форма, като имате възможност да използвате Образеца на исканe от субект на данните, който може да получите в нашия офис или да изтеглите от нашата интернет страница https://shopauto.bg.

В случай на подаване на искане/жалба по ел. поща е необходимо същата да изхожда от имейл адреса, с който сте регистрирани в електронния магазин и предоставен лично от Вас при сключване на договор за покупко-продажба. 

При подаване на искането в писмена форма, е необходимо да подадете същото лично или като упълномощите изрично с нотариално заверено пълномощно друго лице.

Ако считате, че Дружеството обработва Вашите данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни с адрес:

гр. София 1592

бул. „Цветан Лазаров“ № 2

електронна поща:  kzld@cpdp.bg

интернет страница: www.cpdp.bg