I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия („Общи условия“) уреждат правилата за използването на електронния магазин https://shopauto.bg, включително сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба с Продавача.

Общите условия са задължителни и обвързват всички посетители на https://shopauto.bg и Клиенти по отношение на сключените посредством Платформата договори за покупко-продажба. 

II. ДЕФИНИЦИИ

Думи и изрази, използвани с главна буква в Общите условия имат следното значение:

2.1 Продавач – „Спекта Ауто“ ЕООД с ЕИК 102226052

2.2 Клиент – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на Платформата и си създава потребителски профил на Платформата и/или прави поръчка и/или сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

2.3 Платформа – електронен магазин, хостван на адрес https://shopauto.bg.

2.4 Потребителски профил/Профил – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация, относно Купувача, включително адрес/и за доставка, платежни средства, поръчки, фактури и др.

2.5 Стока  - всеки продукт, предлаган от Продавача, посредством Платформата;

2.6 Поръчка – електронен документ, представляващ изявление на Клиента, отправено през Платформата, относно намерението му за сключване на договор за покупко-продажба на  Стока; 

2.7 Договор – представлява сключен между Продавача и Купувача, посредством Платформата договор за покупко-продажба на Стоки от разстояние, неразделна част, от който са настоящите Общи условия;

III. СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1 Платформата функционира денонощно, като Продавачът не носи отговорност за временни прекъсвания или ограничения в предлаганите от Платформата функционалности, дължащи се на технически причини. 

3.2 Платформата предоставя на посетителите и Клиентите възможности да:

- Разглеждат свободно съдържанието на Платформата и информацията за предлаганите Стоки;

- Създават Потребителски профили;

- Правят Поръчки;

- Сключат Договор;

- Упражнят правото си на отказ от сключен Договор и правото си на рекламация;

- Следят етапите на изпълнение на Договор; 

- Получават информация за промоционални кампании и намаления, да се абонират за услугата „Информационен бюлетин“;

- Използват други функционалности, предоставяни чрез Платформата за определен период от време по преценка на Продавача.

3.3 Продавачът се стреми да поддържа точността на информацията, представена в Платформата, но не носи отговорност за възможни технически грешки и несъответствия. 

3.4 Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, като Продавачът не гарантира наличност на количеството, отбелязано в Платформата.

3.5 Продавачът има право да преустанови предлагането на която и да било Стока, по което и да било време.

3.6 Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху всички обекти, включени като част от съдържанието на https://shopauto.bg остават собственост на Продавача и/или на съответното трето лице – носител на права. Никоя част от съдържанието на  https://shopauto.bg не може да бъде ползвано без изрично съгласие на Продавача. 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1 Потребителски профил на Клиент се активира чрез предоставяне на данни, посочени в наличната на Платформата регистрационна форма, включително адрес на електронна поща и избрана от Клиента парола за достъп. 

4.2 Регистрацията на Клиент и създаването на Потребителски профил е доброволно и не е задължително условие за Поръчка и сключване на Договор.

4.3 По преценка на Продавача някои от функционалностите на Платформата са достъпни единствено за Клиенти с Потребителски профил.

4.4 Продавачът прилага подходящи правила и процедури за идентификация на Клиента в случай на блокиране/загуба на данните за вход в Потребителски профил.

V. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

5.1 Сключването на Договор между Клиента и Продавача става след предварително направена от Клиента Поръчка.

5.2 Процедурата за Поръчка чрез Платформата включва следните стъпки:

- Клиентът прибавя избраната от него Стока/и в потребителската кошница/количка;

- Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка;

- Клиентът избира начин на плащане на цената на Стоката и на останалите  разходи за изпълнение на Договора;

- Клиентът с Профил избира и/или потвърждава данните, необходими за сключване и изпълнение на Договора, а Клиент без Профил въвежда изискуемите данни, необходими за сключване и изпълнение на Договора. Продавачът има право да откаже да приеме поръчка и сключи Договор, в случай че Клиентът не предостави маркираните като задължителни данни, както и в случай на предоставяне на неактуални или неверни данни.;

- Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и заявява, че приема тяхното приложение към Договора. Приемането на Общите условия е задължителна предпоставка за сключване на Договор и се осъществява, посредством маркиране на чек-бокс поле с текст „Запознат съм и приемам Общите условия“;

- Клиентът удостоверява, че е прочел и разбрал Политиката за поверителност, посредством маркиране на чек-бокс поле с текст „Запознат съм с Политиката за поверителност“. По желание, Клиентът предоставя съгласие да получава електронен бюлетин, промоционални и други съобщения от Продавача.;

- Клиентът изпраща Поръчката чрез предоставените за тази цел функционалности на Интернет магазина, бутон „Поръчвам и плащам”. В зависимост от избрания начин на плащане, Клиентът може да бъде пренасочен към сайт на външен доставчик на разплащателни услуги за извършване на плащането.

5.3 До момента на натискане на бутона „Поръчвам и плащам”, Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни. 

5.4 Продавачът изпраща незабавно на посочения от Клиента имейл адрес автоматично потвърждение за получената Поръчка. След удостоверяване на Поръчката, без неоправдано забавяне, Продавачът изпраща на Клиента на посочения имейл адрес електронно съобщение, с което:

- потвърждава, че приема Поръчката;

- отказва поръчката, поради липса на плащане или в случай, че Договор със същия Клиент е бил развален от Продавача в период от 12 месеца преди датата на Поръчката;

- информира Клиента, в случай че Стоката не е налична или може да бъде доставена при различни от посочените в Поръчката условия. В този случай, Клиентът има право да анулира Поръчката или да потвърди, че приема предложените от Продавача условия за изпълнение.

5.5 Договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърждението на Поръчката, отправено от Продавача към Клиента. При Поръчка на повече от една Стока, страните сключват отделен Договор за всяка Стока, като упражняването на предвидените в настоящите Общи условия права по отношение на една Стока не засяга Договорите за другите Стоки, доставени на Клиента. 

5.6 При отказ или анулиране на направена Поръчка, Продавачът своевременно, не по-късно от 14 дни, връща на Клиента, извършените от него плащания, касаещи Стоката, за която Договор не е сключен. Възстановяване на сумата се извършва при условията на т. 6.8 по-долу. 

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

6.1 Клиент, който има качеството на потребител, съгласно Закона за защита на потребителите, може да се откаже от Договора в срок до 30 дни от получаване на Стоката, без да е задължен да посочва причина и без да прави разходи, с изключение на предвидените по закон. 

6.2 Правото на отказ от Договора се счита за валидно упражнено, когато Клиентът е уведомил Продавача преди изтичането на 30-дневния срок, чрез изпращане на писмено уведомление като използва Формуляр за отказ, наличен на Платформата, придружен с фискален бон за направената поръчка. Таксата за доставка на върнатите стоки се приспада от сумата, която следва да бъде възстановена.

Клиентът може да изпрати своя отказ от Договора по един от следните начини:

- по пощата, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Индустриална“ № 3

- в електронен вид чрез електронната поща на адрес: sales@shopauto.bg 

При отказ за приемане на пратка от клиента, след упражнено право на преглед и тест, транспортните разходи и в двете посоки се заплащат от същия. 

6.3 Правото на отказ от Договора не може да бъде упражнено в случаите на Стоки, които губят свойствата и ефективността си  след разопаковане, както и във всички случаи на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

6.4 Клиентът е задължен не по-късно от 30-дневен срок от датата, на която се е отказал от Договора да върне Стоката на Продавача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Индустриална“ № 3 (или на допълнително посочен от Продавача адрес в страната). Клиентът поема за своя сметка разходите за връщане на Стоката.

6.5 Клиентът е задължен да върне Стоката в ненарушен търговски вид и цялост, без следи от удари, драскотини, със запазена опаковка и етикети, без следи от употреба и износване.  Клиентът носи отговорност за обезценяването на Стоката, ако е настъпило в резултат на използването й извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Стоката.

6.6 Когато Продавачът не е предложил да прибере Стоката сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента докато не получи Стоката и не прегледа същата за липси  и повреди.

6.7 Продавачът възстановява платената сума на Клиента като използва същия начин на плащане, който е използвал Клиента, освен ако той изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. В случай на плащане чрез дебитна или кредитна карта, връщането на сумата се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането. 

VII. ДОСТАВКА

7.1 Доставката на Стоки се извършва на територията на Република България.

7.2 Доставката на Стоки до Клиента е платена, освен ако в Договора изрично е посочено друго. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минимална стойност на Поръчка, за която доставката на Стоки е безплатна. Доставката на Стоки, която е безплатна за Клиента, се осъществява със стандартна услуга. 

7.3 Чрез Платформата Продавачът предоставя актуална информация за наличните начини, срокове и разходи за доставка на Стока, включително и в момента на изпращане на Поръчка от страна на Клиента. При условията, посочени в настоящия раздел, Продавачът може да предостави на Клиента по принцип, по – специално следните начини за получаване на Стока:

- пратка по куриер до адрес на Клиента със стандартна услуга; 

- получаване на Стоката от посочен от Клиента офис на куриерска фирма;

- получаване на Стоката от офиса на „СПЕКТА АУТО“ ЕООД

7.4 Продавачът доставя закупените стоки, чрез избран от него куриер и съобразно опцията за доставка, посочена в Поръчката. 

7.5 Общият срок за доставката на Стока на Клиента включва времето за подготовка на Стоката за изпращане от Продавача и времето за предаване на Стоката от куриера. Поръчки, получени след 17.00 часа, по време на официални празници, събота или неделя се обработват в първия работен ден. 

7.6 Срокът за доставка на Стоката е до 3 работни дни, освен ако в описанието на дадена Стока или при сключване на Договора е посочен по-различен срок. В случай на едновременно сключване на Договор за няколко Стоки с различен срок на доставка, срокът за доставка е най-дългият посочен срок.

7.7 Продавачът не носи отговорност за забавяне или невъзможност да достави Стока, в случай че Клиентът е посочил непълен, неточен или неистински адрес или телефон за връзка. 

7.8 Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема доставената Стока от името на Клиента. Клиентът/получателят на Стоката следва внимателно да прегледа Стоката при получаването й за явни недостатъци и съответствие със сключения Договор. В случай, че Клиентът не отправи забележки, се счита че е приел Стоката без недостатъци.

7.9 Собствеността и рискът от повреждане на Стоката преминават върху Клиента от момента на подписване на товарителницата/приемане на Стоката от Куриера. 

7.10 В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес или без основание откаже да приеме или заплати доставената Стоката (при доставка с наложен платеж), Продавачът има право да развали Договора. В този случай, Продавачът възстановява на Клиента предварително заплатената сума, като има право да получи и удържи стойността на разходите за доставка. 

VIII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

8.1 Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, но не включват разходите за доставка и допълнителни услуги като застраховка, комисиони за наложен платеж и др.

8.2 Клиентът има право да ползва отстъпка от обявените цени чрез въвеждане на промоционален код, обявен чрез Платформата или получен от Продавача на имейл адреса на Клиента. Отстъпките са валидни за периода и за категориите Стоки, обявени  от Продавача. Клиентът няма право да предоставя на трети лица изпратени персонално до него промоционални кодове.

8.3 Валидните промоции и отстъпки от цената на Стоките, не могат да се прилагат едновременно или да се комбинират, освен ако условията, обявени на Платформата изрично не постановяват друго. 

8.4 Крайната стойност на Поръчката обхваща цената на Стоката, стойността на всички начислени данъци и такси, разходите за доставка и евентуални други разходи, според избраните от Клиента опционални платени услуги. С изпращане на Поръчката Клиентът се задължава да заплати посочената крайна стойност, съобразно избран от него начин на плащане.

8.5 Чрез Платформата Продавачът предоставя актуална информация за наличните начини на плащане на Стока. При условията, посочени в настоящия раздел и в зависимост от избрания от Клиента начин на доставка, Продавачът може да предостави на Клиента следните методи за плащане:

- с наложен платеж при получаване на Стоката;

- електронно плащане и плащане с дебитна или кредитна карта чрез оторизирани сервизи, съгласно информацията, предоставена в рамките на Платформата;

8.6 Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на Клиента чрез посредничеството на доставчик на платежни  услуги. 

8.7 В случай на онлайн плащания с банкова карта, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

8.8 В случай, че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати предварително, т.е. плащане чрез електронно плащане или плащане с разплащателна карта, в 3 - дневен срок от изпращане на Поръчката, Продавачът може да я анулира без да дължи предизвестие и без да предоставя допълнителен срок за плащане. 

8.9 В случай, че Клиентът избере плащане с наложен платеж, Клиентът е задължен да извърши плащането при получаване на пратката, като отказът от плащане, е основание за разваляне на Договора от страна на Продавача.  

IX. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

9.1 Продавачът гарантира съответствието на Стоката с условията на Договора, като Клиентът  има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката. Клиентът има право да предяви рекламация, независимо от това дали Продавачът или производителят на Стоката са предоставили търговска гаранция. 

9.2 Клиентът има право да предяви рекламация в срок до две години от доставката на Стоката, но не по-късно от 30 дни от установяване на дефекта. Ако Продавачът е предоставил търговска гаранция на Стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

9.3 Клиентът следва да се предяви рекламацията в писмена форма по един от следните начини:

* по пощата, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Индустриална“ 3

* в електронен вид чрез електронната поща на адрес: sales@shopauto.bg 

* използвайки функционалностите на Платформата, чрез своя Потребителски профил. 

9.4 При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

* касова бележка или фактура;

* протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката;

* други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

9.5 Продавачът не носи отговорност за повреди, които са настъпили следствие на неправилна употреба, монтаж, съхранение или нерегламентирано отстраняване на дефект на Стоката, както и намаляване на качествата на Стоката дължащи се на обичайното изхабяване при употреба.

9.6 При предявяване на рекламация на Стока, Клиентът посочва предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията като може да избира между:

* замяна на Стоката с такава, съответстваща на Договора;

* възстановяване на заплатената сума в пълен или частичен размер в съответствие с дефекта; 

* безплатно извършване на ремонт при условие че дефектът на Стоката позволява такъв и стойността на ремонта не надвишава стойността на Стоката.

9.7 Когато Продавачът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Клиента.

X. ОТГОВОРНОСТ

10.1 Клиент, който има качеството на потребител, съгласно Закона за защита на потребителите, не може да се откаже от правата, признати му със закона.  В случай, че разпоредби от настоящите Общи условия ограничават или изключва каквито и да било права на Клиента, признати по силата на императивните правила на закона ще се считат за нищожни, като на тяхно място се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

10.6 Продавачът не носи отговорност за косвени загуби и пропуснати ползи, например загуба на печалба или загуба на възможност.  

10.7 Продавачът не носи отговорност, в случай че не изпълни свое задължение по Договора или по настоящите Общи условия, когато тази невъзможност се дължи на събитие, което е извън неговия контрол, който включва, но не се ограничава до пожар, наводнение, буря, бунтове, граждански безредици, война, ядрена авария и терористична дейност.

10.8 Максималният размер на отговорността на Продавача за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с неизпълнение на Договор, ще бъде ограничена до общата цена на Поръчката.

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1 Всички спорове във връзка с настоящите Общи условия или сключен с Продавача договор за покупко-продажба ще бъдат разрешавани от компетентния български съд. 

11.2 Всеки Клиент има право да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите или до платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове  http://ec.europa.eu/odr.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1 Продавачът в качеството му на администратор на лични данни обработва личните данни на Клиента в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент на ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

12.2 С оглед спазването на нормативните изисквания, Продавачът предоставя чрез Платформата Политика за поверителност, която съдържа информация за типа лични данни, които биват събирани, основанието за тяхното обработване, начините на тяхното съхранение и използване, случаите, в които те биват предоставяни на трети лица, както и правата на Клиентите.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1 За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.

13.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на останалите разпоредби. Недействителната клауза ще се счита за заменена от съответната нормативна разпоредба. 

13.3 Продавачът има право да променя и актуализира тези Общи условия, като приложима е версията, която е публикувана на https://shopauto.bg/ в момента на сключване на Договора.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

14.1 Наименование на Продавача: 

СПЕКТА АУТО ЕООД (SPEKTA AUTO Ltd.) 

ЕИК 102226052

ДДС № BG 102226052

14.2 Седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ

гр. Бургас 8000

ул. „Индустриална“ 19

14.3 Адрес за упражняване на дейността:

БЪЛГАРИЯ

гр. Бургас 8000

ул. „Индустриална“ 3

14.4 Данни за контакт:

телефон

и-мейл адрес office@shopauto.bg

14.5 Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

гореща линия: 0700 111 22 

и-мейл адрес info@kzp.bg

уеб сайт: www.kzp.bg